Graus de discapacitat:
Amb caràcter general, s’estableixen cinc categories o classes ordenades de discapacitat de menor a major percentatge, segons la importància de la deficiència i el grau de discapacitat que origina:

Grau 1: discapacitat nul·la. El símptomes, signes i seqüeles són mínims i no justifiquen disminució de la capacitat de la persona per realitzar les activitats de la vida diària.
Grau 2: discapacitat lleu: El símptomes, signes i seqüeles justifiquen algunes dificultats per a realitzar les activitats de la vida diària però son compatibles amb la practica totalitat de les mateixes.
Grau 3: discapacitat moderada: El símptomes, signes i seqüeles causen una disminució important o impossibilitat de la capacitat de la persona per realitzar les activitats de la vida diària, essent independent en les activitats d’autocura.
Grau 4: discapacitat greu: El símptomes, signes i seqüeles causen una disminució important o impossibilitat de la capacitat de la persona per realitzar la majoria de les activitats de la vida diària i pot estar afectada algunes de les activitats d’autocura.
Grau 5: discapacitat molt greu: El símptomes, signes i seqüeles impossibiliten la realització de les activitats de la vida diària.
Classes:
Els graus de discapacitat constitueixen patrons de referència per a l’assignació de percentatges de discapacitat . Aquest percentatges es determinen d’acord amb els criteris i classes que s’especifiquen en la normativa per a cadascuna de les deficiències. Amb caràcter general s’estableixen 5 classes:

Classe I: Inclou les deficiències permanents que, tractades adequadament, no produeixen discapacitat. La qualificació d’aquesta classe es 0%.
Classe II: Inclou les deficiències permanents que originen una discapacitat lleu. A aquesta classe correspon un percentatge comprès entre l’1% i el 24%.
Classe III: Deficiències permanents que originen una discapacitat moderada.
A aquesta classe correspon un percentatge comprès entre el 25% i el 49.
Classe IV: Deficiències permanents que produeixen una discapacitat greu
A aquesta classe correspon un percentatge comprès entre el 50% i el 74.
Classe V: Inclou les deficiències permanents severes que originen una discapacitat molt greu. A aquesta categoria se l’assigna un percentatge del 75%.

Oriol Ballber